پخش زنده
Home » اجتماعی و سیاسی » بیانیە جوبایدن رئیس جمهوری آمریکا در حمایت از قیام سراسری و مردم ایران

بیانیە جوبایدن رئیس جمهوری آمریکا در حمایت از قیام سراسری و مردم ایران

من بە شدت از گزارشها در مورد افزایش خشونت و سرکوب معترضان مسالمت آمیز در ایران نگرانم. از جملە دانشجویان و زنان کە خواستار حق برابری و کرامت انسانی هستند.

آنها خواهان حقوق جهانی هستند کە در قوانین حقوق بشری و سازمان ملل آمدە است.

رژیم ایران برای دهە ها آزادی های اساسی را از مردم ایران منع و آروزهای نسل های مختلف را با خشونت سرکوب کردە.

آمریکا از زنان و تمام مردم ایران کە شجاعت آنها الهام بخش تمام جهان شدە، حمایت می کند.

آمریکا از طریق امکانات و پلاتفرم های امن خارجی، دسترسی بە اینترنت را برای مردم ایران آسان تر می کند.

آمریکا مقامات و سازمان های جمهوری اسلامی را مسئول قرار می دهد، از جملە پلیس امنیت اخلاقی کە مسئول بە کارگیری خشونت برای سرکوب جامعە مدنی است.

ایالات متحدە این هفتە تحریم های بیشتری را بر سرکوبگران معترضان وضع می کند.

ما بە مسئول قرار دادن مقامات جمهوری اسلامی و حمایت از حق مردم برای تظاهرات آزاد حمایت می کنیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

زینب زمان فعال حقوق زنان : «در زمان بازداشت دو بار مجبورم کردند که کامل برهنه شوم.»

زینب زمان فعال حقوق زنان، دختر “حسین زمان” خواننده همراستا با افشای تعرضات جنسی به ...