پخش زنده
Home » اجتماعی و سیاسی » بیانیە مایک پمپئو در مورد حمایت های «رژیم حاکم بر ایران» از گروە «تروریستی القاعدە»

بیانیە مایک پمپئو در مورد حمایت های «رژیم حاکم بر ایران» از گروە «تروریستی القاعدە»

متن کامل بیانیه مایک پمپئو به شرح زیر است:

امروز من اطلاعات جدیدی را در مورد اینکە چگونە جمهوری اسلامی ایران مراکز عملیاتی جدیدی را بە القاعدە، گروە تروریستی کە بیشتر از دیگران دستش بە خون آمریکایی ها آغشتە، اختصاص دادە است، آشکار کردم. برای القاعدە، ایران یک پایگاە و خانە جدید است. هنگامیکە رهبران گروەهای تروریستی در حال برنامە ریزی حملە بە آمریکا و متحدانش هستند، تهران بە آنها جایگاە مقدسی می دهد. در واقع، تهران از سال ٢٠١٥ بە نیروهای القاعدە اجازە دادە است کە در ایران آزادانە با دیگر نیروهای القاعدە تماس داشتە باشند و اقداماتی را انجام دهند کە پیشتر از پاکستان و افغانستان مدیریت می شد، همانند پروپاگاندا، مجوز حملە و جمع آواری منابع مالی.

در سال ٢٠١٦ وزارت خزانە داری آمریکا سە نیروی عملیاتی القاعدە را کە در ایران بودند تحریم کرد و اعلام کرد کە رژیم ایران هدفمند بە بە این نیروهای القاعدە از جملە چند تن از هواپیماها رباهای ١١ سپتامبر ٢٠٠١ اجازە دادە کە از خاکش برای رسیدن بە افغانستان بە منظور آموزش و برنامە ریزی عملیاتی استفادە کنند.

محوریت رژیم ایران و القاعدە تهدید کشندەای برای آامنیت ملی و خود آمریکا است و ما در حال اقدام هستیم.

من امروز نامگذاری این رهبران ایران نشین القاعدە بعنوان تروریست اعلام می کنم: محمد آباتای کە بە عبدالرحمن المغربی هم شناختە شدە است، سلطان یوسف حسن العارف، کە قبلا هم بعنوان یک تروریست بین المللی شناختە شدە است، اسماعلی فواد رسول احمد، فواد احمد نوری علی الشاخان، و نعمت محمد رحیم محمد شریف بعنوان رهبران تیپ کوردی القاعدە کە در مرزهای ایران و عراق فعالیت میکند.

ایالات محتحد همچنین متعهد است کە رهبران ارشد القاعدە در ایران باید عدالت را ببینند. برنامە ‘جایزە آمریکا برای عدالت’ جایزە ٧ میلیون دلاری را برای هر اطلاعاتی کە منجر بە شناسایی و مکان عبد الرحمن المغربی، رهبر ایران نشین گروە تروریستی القاعدە، منجر شود، اعلام می کند.

این وزارت همچنین جایزە سە رهبر دیگر القاعدە کە دو تن از آنها، سیف العادل و یاسین السوری کە اکنون در ایران هستند تا دوبارە اعلام می کند.

ما امروز توجەها را بە طبیعت رابطە رژیم ایران با القاعدە جلب می کنیم و اقدامات لازم برای نابودی القاعدە و راەهای ارتباطیش با رژیم ایران را در پیش می گیریم. ما از تمام کشورها هم می خواهیم کە برای سلامتی ملتهایمان و دنیای آزاد این کار را بکنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

زینب زمان فعال حقوق زنان : «در زمان بازداشت دو بار مجبورم کردند که کامل برهنه شوم.»

زینب زمان فعال حقوق زنان، دختر “حسین زمان” خواننده همراستا با افشای تعرضات جنسی به ...